Биографија (50)
 • img-book

  Раде Шербеџија пишува така како што прави и сè друго – страсно, искрено, со срце и без лицемерство. Пишува за луѓе, градови, светови, уметности, идеали и спомени што ги надживеале сите наши невремиња. Најмногу од сè, пишува за љубовта. За љубовта кон семејството, пријателите, родниот крај, виното, фудбалот, татковината, музиката, театарот и побратимството што го поврзува сето тоа.

  Под изгаснатите рефлектори, онаму каде што мижурка само уште светлината на компјутерскиот екран и таму каде што човекот е сам без оглед на сите множества во кои е сместен, Раде Шербеџија проговорува со глас кој знае како најмудро се игра главната улога во сопствениот живот.


  ПО ДОЖДОТ од: 500 ден
 • img-book

  Новото дело на славниот Фредерик Бегбеде, романот Живот без крај, е негова најавтобиографска приказна. Самиот автор ја нарекува темата на романот соодветна на неговата возраст – доколку претходните книги му беа за љубовта, сексот, бракот, експериментирањето со дрогите итн., во овој роман педесетгодишниот Бегбеде ги истражува темите на семејството, на смртта и вечниот живот.

  Нараторот на Живот без крај е опседнат со идејата да најде „лек“ за смртта и во таа навидум невозможна потрага ќе биде вклучено целото негово семејство. Трагањето по бесмртноста се претвора во луда авантура, за на крајот, останувајќи во доменот на предвидливото и исполнувајќи ги очекувањата на читателот, нараторот да открие дека бесмртноста постојано била пред него, отелотворена во неговите две ќерки.

  Бегбеде без патетика и со многу хумор ја допира оваа мрачна тематика и гради возбудлива приказна која завлегува во доменот на научната фантастика.


  ЖИВОТ БЕЗ КРАЈ од: 400 ден
 • img-book

  Роден на 15 април 1452 во Винчи, Италија, Леонардо да Винчи бил отелотворување на поимот „ренесансен човек“. Надарен со љубопитност и остроумност, Да Винчи ги истражувал природните закони, што влијаело на неговата работа како сликар, скулптор, архитект, изумител, воен инженер и технички цртач. Неговите идеи и дела – што ги вклучува „Последната вечера“ и „Мона Лиза“ – извршиле влијание на безброј уметници, а Да Винчи го зацврстиле на водечката позиција во италијанската ренесанса.

  Oва извонредно забавно биографско дело дава одлично оформена слика за животот и особините на еден од најголемите умови во историјата. Генијалноста на неговите замисли одекнува низ понорот на вековите, а со оваа светски популарна книга веројатно ќе дознаете и зошто.


 • img-book

  Што е вистината? Сè е само впечаток.

  „Имам седумдесет години. На насловната страница изгледам како да имам седумдесет. Очните капаци ми се подуени, од алергијата. Очите постојано ми се вцрвенети. Лицето ми е мртовечки бледо, а кога сонцето ќе го допре, него го поздравува со пеги.

  Во книгата се соблеков докрај. Одвреме-навреме, ослободена од каква било суета, се чувствувам одлично во својата стара, набрчкана, пегава кожа.

  Жената која ве гледа, таа сум јас. Јас – старата. Јас – изморената. Јас – заситена од животот и среќна што сум жива. Зар не се гледа среќата на моето лице? Прочитајте ја книгата, во неа клечи среќата. Зар не ме слушате? Штета. Се смеам на цел глас.“

  Ведрана Рудан

   

  Во автобиографијата „Танц околу сонцето“искрено и без разубавување, Ведрана Рудан пишува за своето ниту малку безгрижно детство, за децата и внуците, за патот што го поминала од продавачка на сладолед на плажа, до најчитаната писателка во регионов. За тоа зошто во социјализмот било неможно да се добие отказ и како станала првата новинарка која успеала да добие отказ во новиот хрватски демократски режим.

  Конечно, Ведрана Рудан ни покажува зошто во животот е најважно и најтешко без срам да се погледнеш себеси во очи.


 • img-book

  Прекрасно и прецизно напишана биографија на еден од најважните визионери на модерната доба, кој прв стапнал на територијата на технологијата на безжичната комуникација, а неговото наследство помогнало да се воспостави рамката за дигиталното време во кое живееме.


 • img-book

  Во текот на 1967 и 1968 година, Хантер Дејвис поминува 18 месеци со ,,Битлсите” додека тие се на врвот на нивната кариера, претставувајќи го бендот кој обликувал една генерација, создавајќи популарна музика. Како единствен нивен авторизиран биограф, тој имал ексклузивен пристап-бе само Џон, Пол, Џорџ и до Ринго туку и до нивните пријатели, семејството и до соработниците. Дејвис насобрал изобилство од лични, приватни материјали, кои откриваат многу за нив и кои ја сместуваат оваа книга во групата класици-која едноставно мораат да ја прочитаат и другите биографи. Останувајќи близок со бендот во текот на годините, Дејвис има пристап до информации што ги вклучува последователно во поновите изданија. Ова издание е осовременето со нов материјал за солистичките кариери и за животните на ,,Битлсите”, како и со приказни за многу други луѓе кои се појавуваат во книгата. Со додаток на еден новопронајден текст на Џорџ Харисон и со мементо мори за починатите членови, ова издание го раскажува сето она што е досега познато за најголемиот рок-бенд во историјата.


  Битлсите од: 890 ден
 • img-book

  Сè уште има многу нешта што не ги знам за Америка, за животот, за сето она што иднината би можела да го донесе. Но, се познавам себеси. Татко ми Фрејзер ме научи напорно да работам, често да се смеам и да си стојам на зборот. Мајка ми Мириан ми покажа како да размислувам со своја глава и како да го користам ставот што го имам. Тие двајцата заедно, во нашиот збиен стан во чикашкиот Саут Сајд, ми помогнаа да ја согледам вредноста што ја има во нашата приказна, во мојата приказна, во пошироката приказна на нашата земја. Дури и кога таа приказна не е ниту убава ниту совршена. Дури и кога таа приказна е пореална отколку што сакате да биде. Вашата приказна е нешто што го имате, нешто што ќе го имате засекогаш. Таа е нешто што го поседувате.


 • img-book

  Мал­ку лу­ѓе во ис­то­ри­ја­та да­ле тол­кав при­до­нес кон по­год­нос­ти­те на со­вре­ме­но­то се­кој­дне­вие ка­ко Ни­ко­ла Тес­ла. Не­го­ви­те де­ла о­воз­мо­жи­ле елек­трич­на­та енер­ги­ја да до­пре до си­те кат­чи­ња на на­ша­та пла­не­та, а неј­зи­на­та при­ме­на да екс­пло­ди­ра во без­број об­лас­ти на чо­ве­ко­ви­от жи­вот – про­цес кој ре­чи­си не­за­пир­ли­во про­дол­жу­ва дол­ги го­ди­ни по не­го­ва­та смрт. Ос­тав­шти­на­та на Тес­ла е бо­га­та, се­ко­гаш ак­ту­ел­на и не­ис­цр­пен из­вор на инс­пи­ра­ци­ја.

  Но, и по­крај тоа што вли­ја­ни­е­то на Тес­ла е тол­ка­во што е ре­чи­си не­воз­мож­но да се ис­цр­пат епи­те­ти­те, не­го­ва­та зас­та­пе­ност во јав­ни­от дис­курс е из­не­на­ду­вач­ки ма­ла, осо­бе­но во За­пад­на­та кул­тур­на сфе­ра.

  Оваа ав­то­би­о­гра­фи­ја да­ва увид во фас­ци­нант­ни­от внат­ре­шен свет на еден од нај­го­ле­ми­те ге­нии, но при­тоа на раз­бир­лив ја­зик збо­ру­ва и за тех­нич­ка­та при­ро­да на не­го­ви­те изу­ми. Пра­веј­ќи го тоа, Тес­ла на по­сре­ден, но увер­лив на­чин ни ја пре­зен­ти­ра сво­ја­та ви­зи­ја за еден по­до­бар, по­пра­ви­чен и по­ми­рен свет – свет чи­ја бла­го­сос­тој­ба не е нус-про­из­вод на бор­ба­та за про­фит, туку е ре­зул­тат на ис­кре­на­та, ав­тен­тич­на жел­ба за по­до­бар жи­вот на си­те, без оче­ку­ва­ње на­гра­да.


  Моите изуми од: 250 ден
 • img-book

  Оваа мала збирка ги открива најинвентивните и најинспиративните жени во историјата: од Клеопатра до Роза Паркс, од Ада Лавлејс до Малала Јусафсај. Низ историјата, жените храбро и неуморно се бореле за да се наметнат како индивидуи и експерти во својата област, нешто за што повеќето мажи го имале луксузот да си го земаат здраво за готово. Инвентивни дизајнерки, вселенски истражувачки, пилотки, политички активистки и феминистки, уметници, професорки, владетелки и лидерки.

  Сите овие инспиративни жени имаат нешто заедничко: сите се борци, кои продолжуваат да нè инспирираат во нашите современи животи. Ова е причината зошто тие заслужуваат јавно признание и зошто тие се релевантни денес, исто како што биле и некогаш.


 • img-book

  Принцот Хари можеби е едно од најпрепознатливите лица

  во светот денес и често е во фокусот на медиумите −

  понекогаш кралското семејство негодува поради тоа.

  Досега во неговиотгоредолу краток живот тој има видено

  и направено повеќе различни фасцинантни и

  необични нешта −од основањето на негови лични

  хуманитарни организации, па сè до воената служба

  на боиштата во Авганистан и неговата прва кралска

  соло-турнеја. Колку и да бил привилегиран и заштитен,

  принцот Хари го има искусено животот.

  „Хари − биографија“ се обидува во целост да ја документира

  вистинската приказна зад славниот, а понекогаш можеби

  и контроверзен, принц.


  Хари биографија од: 300 ден
 • img-book
  НИГА ЗА РАЃАЊЕТО НА ЉУБОВНАТА ПРИКАЗНА ВО КРАЛСКИОТ ДВОР
  Исцрпна ретроспектива на оваа современа кралска љубовна приказна. Неверојатно и до детаљ, Никол ја разоткрива љубовта на Вилијам и неговата идна сопруга и ја истражува неговата силна поврзаност со својот брат и начинот на кој тие заедно ѝ даваат нов ликна иднината на британската монархија.
  ВЕНИТИ ФЕР
  Врвна новинарска сторија за кралскиот двор.
  ЏОРЏ СТЕФАНОПОЛУС, ЕЈ-БИ-СИ ЊУЗ
  Богата со интриги и сочни детали за Вилијам и Хари −
  задолжителна лектира за обожавателите на кралското семејство.

 • img-book

  ДАЛИ ПРИНЦЕЗАТА ДИJAНА БЕШЕ УБИЕНА?

  Ричард Томлинсон, поранешен “свиркач” од САС/МИ6, имал резервациj за летот броj 111 на “Свис ер” oд Женева до Њујорк. Авионот се запали и се урна и притоа загинаа сите 227 патници.Поранешниот шеф на МИ6 ја отфрла можноста за вмешаност на офицерот-одметник Том Линсон, а потоа се премислува. МИ6 признава дека се служи со “воени средства” за да убиваат луѓе; тие потврдуваат дека Дијана била предмет на нивна обработка. И многу повеќе…


 • img-book

  Свежо разведен од својата втора жена, и покрај својата презафатеност, во ноември 2007 година францускиот претседател Никола Саркози се сложува да оди на вечерна забава приготвена од еден негов пријател; таму ја запознава Карла Бруни, супермодел, музичар, поранешен партнер на грандиозни фигури од интелектуалниот и од светот на џет-сетот: Рафаел Ентовен, Мик Џегер, Леос Каракс, Шарл Берлен, Ерик Клептон. Привлечноста е мигновна и обострана: Бруни сака маж со „нуклеарна моќ“, а Саркози не може да одолее на вниманието на една убава, славна и интелигентна жена. Во рок од неколку месеци, венчавката станува неизбежност.

  Валери Бенаим и Ив Азеруал, преку ексклузивни интервјуа со Карла Бруни, успеваат да сложат една читлива и интересна приказна за она што се случувало зад завесите: поранешните љубовници на најпознатата француска двојка, нивното запознавање, текот на врската. И секако: реакциите на француската јавност, која, и покрај својата либералност, не можела да биде подготвена за втора дама со наводна репутација на нимфоманка и со импресивна листа на поранешни љубовници.

  Ив Азеруал е автор на познатата книга Митеран, Израл и Евреите, авторитативна студија за француската стратегија и историски ангажман на Средниот Исток, како и на За верата и републиката. Уредник е на La Tribune Juive, весникот на француската еврејска заедница.

  Валери Бенаим е една од најпознатите водителки на францускиот ТВ-канал TF1 и е коавторка и на историскиот роман Ружата на Сталинград.


 • img-book

  Поради огромниот интерес на читателите, Издавачки центар ТРИ ја реиздаде книгата „Гол човек“ на Игор Џамбазов. „Гол човек“ е можеби најконтроверзната книга на Џамбазов, во која тој искрено и без лажен срам, до гола кожа го соголува својот приватен живот и ни се прикажува во својата вистинска, човечка светлина. Напишана со отворено срце и остар јазик, „Гол човек“ е книга во која ќе се препознаеме сите ние, неговите современици.


  ГОЛ ЧОВЕК од: 320 ден
 • img-book

  На 5 јуни 2010 година, некаде околу 6 часот наутро, миланската полиција прима повик од Карима Ел Махруг: малолетната Мароканка се жали дека е претепана од извесна Бразилка по име Мишел де Консеисао. „Обична караница меѓу проститутки“ – така гласи првичната проценка по приведувањето на девојките. Но потоа следи изненадувањето: низа полноќни повици до полициската станица од лица со чудни функции кои тврдат дека премиерот на Италија бара Карима да биде пуштена веднаш заради тоа што е внука на египетскиот претседател Хосни Мубарак. Информацијата е набрзо проверена. И не е точна.

  Пишувана како детективски роман (само без фиктивните елементи), „Падот на Берлускони“ ги следи хронолошки, детаљ по детаљ, сите фази од полициската истрага што следи по оваа вечер и кулминира со расветлувањето на најголемиот скандал во политичката историја на Италија. И сè е тука: стомачните танци, еротските масажи, италијанската новинарска елита, ентузијазмот на Емилио Феде, оргијастичните забави. Недостасуваат само соодветните игриви медиумски називи: Рубигејт и бунга-бунга.

  Леонардо Коен е италијански писател и новинар, еден од основачите на вториот најтиражен италијански дневен весник La Repubblica. Страстен навивач на Милан, известувач од Олимпијадите и повремен воен дописник, покрај „Падот на Берлускони“ Коен има напишано уште шест книги чии теми варираат меѓу спортот, војната и политиката. Паоло Колонело пишува за „La Stampa“ на истите теми: на петнаесетте Олимпијади, тајландското цунами и гладот во Камбоџа, во текот на последните дваесет години тој ја придодава и својата призната работа како ексклузивен дописник за големи криминални истраги во Италија – од „Антонвенета“ до „Пармалат“, од „Чисти раце“ до „Телеком“.


 • img-book

  Сораја не е како повеќето тинејџерки на светот: наместо на својата полуматура, таа треба да мисли како да не биде уште еднаш силувана од обожаваниот либиски претседател. Кога на 15 години ќе добие покана да го посети Муамер Гадафи, пресреќната Сораја нема да може ниту да претпостави дека пречекорувајќи го прагот на неговата палата, таа всушност влегува во еден од најужасните хареми на модерното време.

  Оваа фасцинантна книга на новинарката на Le Monde Аник Кожан ја раскажува приказната за Сораја само како вовед во судбината на илјадниците либиски сексуални робинки кои биле дел од најсуровите фантазии на политичкиот лидер на оваа земја: од стомачните танци, преку различните видови понижувања, па сè до тајната зелена соба на претседателот во рамките на Универзитетот во која била проверувана (а потоа и одземана) невиноста на околните студентки.

  И тука не завршува сè. Во другите земји, повеќето девојки барем можат да најдат сочувство за страдањето штом еднаш ќе избегаат. Во Либија – тие се потоа блудници и предавнички; предмет за потсмев и критика; тепани и убивани. Дури и од нивните семејства.

  Аник Кожан е дописник за француското списание Le Monde и е една од најценетите новинарки во Франција. Таа е претседател на комисијата за Prix Albert Londres, а и самата е добитник на истата награда во 1996 година. Автор е на бројни книги, меѓу кои и контроверзната сторија за малолетната Сораја и харемот на Муарем Гадафи, наслов кој само во Франција во првата година беше распродаден во над 100.000 копии. Книгата е од неодамна преведена и на арапски – можеби еден мал зрак надеж за многуте познати и непознати Сораи чиј глас досега не допрел до развиениот свет.