• img-book

ТАЈНИТЕ ЗА БИБЛИЈАТА

1
ВОВЕДУВАЊЕ
ИСАГОГИКА

I. КОМУ МУ ТРЕБА БИБЛИЈАТА
I.1. Зошто луѓето ја читаaт Библијата
I.2. Какво е влијанието на Библијата?
II. НАШАТА ПРИЧИНА ЗА ЧИТАЊЕ И ИЗУЧУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА
II.1. Може ли и Библијата да биде научно иследувана?
II.2. Смееме ли да и приоѓаме со критичко гледиште?
II.3. Како ја примаат побожните?
II.4. Што испитуваат другите?
II.5. Прашувале ли и порано?
II.6. ИСАГОГИКА – наука за воведот во Светото писмо
III. СВЕТО ПИСМО – СВЕТА БИБЛИЈА
III.1. Што е Свето писмо?
III.2. Што е Библија?
III.3. Дали е исто Свето писмо и Библија?
III.4. Дали е прво наречена Библија или Свето писмо?
III.5. Библија – што значи тој збор?
III.6. Кој израз го користел Христос?
III.7. Зошто се нарекуваат Свето/а: Свето писмо – Света Библија?
III.8. Кој прв го употребил изразот Свето/а?
III.9. Која е основната порака на зборовите „Свето“ + „писмо“?
III.10. Дали е Кодекс на етички норми и мудрости?
III.11. Чии се зборовите во Светото писмо?
III.12. Библијата е документ дека Бог нè сака?
IV. БОЖЈО ОТКРОВЕНИЕ
IV.1. Божјото откровение – бесцено богатство
IV.2. Што содржи Божјото откровение?
IV.3. Кому, каде, како и зошто Бог го дал Откровението?
IV.4. Во што се содржи Божјото откровение?
V. СВЕТО ПРЕДАНИЕ
VI. БОГОВДАХНОВЕНОСТ НА СВЕТОТО ПИСМО
VI.1. Кој сведочи за тоа?
VI.2. Дали Христос и апостолите говорат за боговдахновеноста?
VI.3. Како се разбира боговдахновеноста?
VI.4. Што опфаќа боговдахновеноста?
VI.5. Дали боговдахновеноста прави библиопоклонство?
VI.6. Дали Бог едноставно диктирал зборови и фрази, а тие пасивно запишувале?
VI.7. Дали е буквална боговдахновеност во сè или е механичка, при што пишувачите биле како
машини?
VI.8. Што е важно авторството?
VII. СТАР И НОВ ЗАВЕТ
VII.1. Што е завет? Каков е тој завет – договор и за што се договориле Бог и луѓето?
VII.2. Кога и каде е склучен Стариот, а кога и каде Новиот завет?
VII.3. Кој, кога ги напишал книгите на Новиот завет? Христос ли ги напишал?
VIII. ОДНОСOT МЕЃУ СТАРИОТ И НОВИОТ ЗАВЕТ
VIII.1. Како се однесувал Христос кон Стариот завет?
VIII.2. Каков е односот на апостолите?
VIII.3. Го прифаќа ли Црквата Стариот завет?
IX. ДВЕТЕ ПРИРОДИ НА БИБЛИЈАТА
IX.1. Кои се двете природи на Библијата? Како е можна нејзината двоприродност?
IX.2. Што е Божјото во Библијата, а што е човечко?
IX.3. Зар не е Слово=Логос=Христос и слово=збор=Писмо=Свето писмо?
IX.4. Што сведочи за Божјата природа на Библијата?
IX.5. Кои се доказите за човечката природа?
IX.6. Како да се приоѓа до двоприродата на Библијата?
X. ОФОРМУВАЊЕ НА БИБЛИЈАТА – КАНОН НА СВЕТОТО ПИСМО
X.1. Како и кога се формирала Библијата?
X.2. Што е „канон на Светото писмо“?
X.3. Што се тоа девтероканонски книги?
X.4. Кое Свето писмо го користелe Христос, апостолите и христијаните во првите времиња?
XI. ЕВАНГЕЛИЕТО – БОЖЈО ИЛИ ЧОВЕЧКО ДЕЛО
XI.1. Како настанале евангелијата
XI.2. Патот на Eвангелието до нас
XI.3. Евангелието – пат до Христа
XI.4. Каков Христос претставиле апостолите во евангелијата
XI.5. Во Евангелието Господ Исус Христос е дофатлив
XI.6. Современата библистика се сомнева и научно испитува
XI.7. Број на книгите на Новиот завет
XI.8. Симболиката на евангелистите
XI.8.1. Кои се, од кога се, од каде се и зошто се симболите на евангелистите?
XI.9. Насловите на евангелијата
XI.10. Редослед на книгите во Новиот завет
XI.11. Поделба на новозаветните книги
XI.12. Делење на новозаветните книги на зачала, глави и стихови
XI.13. Синоптичко прашање
XII. РАКОПИСНИОТ ГРЧКИ ТЕКСТ НА НОВОЗАВЕТНИТЕ КНИГИ
XII.1. Јазик на коjшто биле напишани новозаветните книги
XII.2. Причини за семитизми во новозаветниот грчки текст
XII.3. Местото на евангелијата во литературата
XII.4. Евангелието и новиот завет како жанр
XIII. ИСТОРИЈА НА РАКОПИСНИОТ НОВОЗАВЕТЕН ГРЧКИ ТЕКСТ
XIII.1. Оригинали од новозаветните книги
XIII.2. Материјали на кои биле пишувани книгите
XIII.3. Алатки и средство за пишување
XIII.4. Умножување на Библијата
XIII.5. Именување на ракописите
XIII.6. Зачувани ракописи од Новиот завет
XIII.7. Поважни мајускулни кодекси
XIII.8. Грешки, поправки и дополнувања на новозаветниот грчки текст
XIII.9. Чување на првичниот новозаветен грчки текст
XIII.10. Новозаветни цитати кај старите црковни писатели
XIII.11. Веродостојноста на библискиот текст
XIII.12. Апокрифи
XIII.13. Апокрифни евангелија
XIII.14. Апокрифни Дела на светите апостоли
XIII.15. Апокрифни Посланија
XIII.16. Апокрифни Откровенија
XIII.17. Аграфи – Христови логиa (Λογια)

2
ПРОУЧУВАЊЕ
ХЕРМЕНЕВТИКА

I. ЗОШТО ЈА ПРОУЧУВАМЕ БИБЛИЈАТА
I.1. Каков е приодот кон Библијата?
I.2. Зошто да се изучува Библијата?
I.3. Кој ја изучува Библијата?
I.4. Како се изучува?
I.5. Во кој контекст е изучувањето на Библијата?
I.6. Како се искажува проучувањето на Библијата?
I.7. Од што се раководат проучувачите на Библијата?
II. БИБЛИСКА ХЕРМЕНЕВТИКА
II.1. Православна херменевтика на Светото писмо
III. БИБЛИЈАТА И ЦРКВАТА. БИБЛИЈАТА – КНИГА БОЖЈА И КНИГА НА ЦРКВАТА
III.1. Каков е односот меѓу Библијата и Црквата?
III.2. Што направила и што прави Црквата за Библијата?
III.3. Каде е Библијата целосна?
III.4. Каде живее Библијата?
III.5. Каде е најдобро сфатена Библијата?
III.6. Каков е односот на светите отци и учители на Црквата кон Библијата?
IV. ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТА НА СВЕТОТО ПИСМО
IV.1. Какви се гледиштата кон Светото писмо од неверниците, верниците и кривоверците?
IV.2. Кој е центарот на Библијата – главната личност?
IV.3. Која е најголемата тајна на Библијата?

3
ТОЛКУВАЊЕ
ЕГЗЕГЕТИКА

I. СВЕТОТО ПИСМО И ЧОВЕШТВОТО
I.1. Зошто Бог не го дал Светото писмо уште при создавањето на светот?
I.4. Во каква состојба ги нашло луѓето на Земјава?
I.5. Што придонело за човештвото?
II. ЧОВЕШТВОТО ЧЕКА СПАСЕНИЕ ОД БОГА. СВЕТОТ ВО ВРЕМЕТО НА ХРИСТА
II.1. Целото човештво го очекувало спасителното дело на Господ Исус Христос
II.2. Евреите го очекувале Спасителот
II.3. Александар Македонски го освоил светот и сите народи живееле во една држава
II.4. Македонските Селевкиди и Антиох IV Епифан
II.5. Евреите во Рим и Шпанија
II.6. Еднојазичноста богоподготовка за Евангелието
II.7. Еднобожието и единството на Евреите ненапустливо
II.8. Евреомразието кај другите народи
II.9. Рим постанува властодржец на цел свет
III. ФИЛОЗОФСКАТА МИСЛА ВО ХРИСТОВО ВРЕМЕ
III.1. Стоици
III.2. Епикурејци
III.3. Кинетици
III.4. Гностицизам
IV. РЕЛИГИСКИОТ СВЕТ ВО ХРИСТОВО ВРЕМЕ
IV.1. Јудеизам
IV.2. Духовна, верска и морална криза
IV.3. Светот го чека Спасителот
IV.4. Почеток на христијанството
IV.5. Страв од христијанството
IV.6. Христијанството е чудо во светот
V. СВЕТАТА ЗЕМЈА ВО ВРЕМЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
V.1. Географската положба на Палестина
V.2. Галилеја
V.3. Самарија
V.4. Јудеја
V.5. Идумеја
V.6. Задјордански области на Палестина
VI. ПОЛИТИЧКАТА СОСТОЈБА ВО ПАЛЕСТИНА ВО ВРЕМЕТО НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
VI.1. Цар Ирод Велики Идумеец
VI.2. Трите сина на Ирод Велики
VI.3. Понтиј Пилат
VI.4. Синедрион
VI.5. Библијата и историјата
VII. РЕЛИГИОЗНО-МОРАЛНАТА СОСТОЈБА ВО ПАЛЕСТИНА ВО ХРИСТОВО ВРЕМЕ
VII.1. Богослужбени лица – свештенство
VII.2. Богослужбени места
VII.3. Богослужбено време – празници
VII.4. Жртвопринесувања
VII.5. Религиозни групи, секти и партии кај Eвреите во Христово време
VII.6. Мерење на времето
VIII. ЕГЗЕГЕТИКА
VIII.1. Потребна ли е егзегетиката?
VIII.2. Примери на егзегеза во текстот на Светото писмо
VIII.3. Господ Исус Христос – егзегет
VIII.4. Општи принципи во егзегетиката
VIII.5. Кој може да биде мерка и раководител во толкувањето на Светото писмо
IX. БИБЛИСКА ЕГЗЕГЕЗА
IX.1. Зар човекот не го разбира Божјиот збор?
IX.2. Што е библиската егзегеза?
IX.3. Зошто толкување на Библијата?
X. КАКО СВЕТИТЕ ОТЦИ И УЧИТЕЛИ НА ЦРКВАТА ГО ТОЛКУВААТ СВЕТОТО ПИСМО
X.1. Посебноста на книгите со Божјиот збор
X.2. Толкување со зборови и со живот
X.3. Дејството на Божјиот збор од Библијата
X.4. Библиските книги се надчовечки, но се за човекот и за човештвото
X.5. Господ Исус Христос и Светото писмо. Христоподобноста на Светото писмо
X.6. Двете природи на Светото писмо: човечката и Божјата
X.7. Толкувањето на Светото писмо е општење со живиот Христос
X.8. Поврзаноста на Новиот завет со Христа и со Црквата
X.9. Боговдахновеноста е значајна за толкувањето на Светото писмо
X.10. Методите на толкување ползувани од светите отци
XI. ПОЛЗУВАЊЕ НА СВЕТОТО ПИСМО ВО ЦРКВАТА
XI.1. Читање на Евангелието на Литургија
XI.2. Кога од кое Евангелие се чита на литургиите во текот на годината

4
СОВРЕМЕНА БИБЛИСТИКА КРИТИКА

I. НАУЧЕН ПРИОД КОН СВЕТОТО ПИСМО
I.1. Кога започнало научното проучување на Светото писмо?
I.2. Каде започнал целосниот научен приод?
I.3. Дали рационализмот предизвикал либерализам и критика?
I.4. Го прифатиле ли католиците?
I.5. Што прави Православието?
I.6. Што е неопатристичка синтеза?
I.7. Што треба да придонесе научното проучување на Библијата?
II. НЕДОСТАТОЦИ ВО НАУЧНИОТ ПРИОД КОН СВЕТОТО ПИСМО
II.1. Каде се појавуваат недостатоците?
II.2. Кому му служи таквиот научен приод?
II.3. Каков е односот на православните?
III. СОВРЕМЕНАТА БИБЛИСКА НАУКА
III.1. Од кога се предизвиците за наука?
III.2. Како приоѓале кон Библијата и кој ја проучувал?
III.3. Бил ли Христос учител, истражувач и научник?
III.4. Кои апостоли се значајни интелектуалци?
III.5. Нели светите отци и учителите на Црквата биле најголемите универзитетски умови?
III.6. Каков е денешниот развој на библиската наука?
VI. МЕТОДИ НА СОВРЕМЕНАТА БИБЛИСКА НАУКА
VI.1. Историско-критички метод
VI.2. Новата литературна критика
VI.3. Канонска критика
VII. СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРИОДИ КОН БИБЛИЈАТА
VIII. ДОБРОТО И ПРИДОБИВКИТЕ ОД СОВРЕМЕНАТА БИБЛИСКА НАУКА
IX. ЛОШОТО И СЛАБОСТИТЕ НА СОВРЕМЕНАТА БИБЛИСКА НАУКА
IX.1. Оддалеченост од теологијата
IX.2. Отсуство на духовноста
IX.3. Негативизам и цинизам
IX.4. Пренагласениот скептицизам, емпиризам и рационализам
X. ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕДИ И ЗАКЛУЧОК
X.1. Кое е местото на библистите во Црквата?
X.2. Колку се професионализира теологијата, богословието и библистиката?
X.3. Каква е универзитетската состојба?
X.4. Како се напушта духот на Библијата?
X.5. Каков е православниот однос?
XI. БИБЛИЈАТА – КНИГА ШТО ПРЕОБРАЗУВА
XI.1. До каде стигнала Библијата во светот?
XI.2. Како се однесувале кон Библијата?
XI.3. Му треба ли Библија на нашево време?
XI.4. Ненаметливо те освојува
XII. ШТО РЕКЛЕ ГОЛЕМИТЕ УМОВИ ЗА СВЕТОТО ПИСМО

П Р И Л О З И

Ι. БИБЛИСКИОТ ТЕКСТ НА НОВИОТ ЗАВЕТ
Ι.2. ГРЧКИОТ ТЕКСТ НА НОВИОТ ЗАВЕТ
Ι.3. ИСТОРИЈА НА ГРЧКИОТ ТЕКСТ НА НОВИОТ ЗАВЕТ
II. НАЈСТАРИ СЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ ОД НОВИОТ ЗАВЕТ
I. ГЛАГОЛСКИ
II. КИРИЛСКИ
КОРИСТЕНА И КОНСУЛТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

800 ден

Моментално недостапна

За книгата

“ТАЈНИТЕ ЗА БИБЛИЈАТА”

Уште нема коментари за овој производ.