• img-book

ПРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО КОРИНТЈАНИТЕ

П р е д г о в о р
F o r e w o r d
Вовед во Првото послание на светиот апостол Павле
до Коринтјанитe
Коринт и коринтјани
Формирање на Црквата во Коринт
Позначајни личности од Црквата во Коринт
Повод и цел за пишување на Посланието
Време и место каде е пишувано Посланието
Автентичност на Посланието
Содржина на Посланието
Прва глава
I. Вовед во Посланието (1. Кор. 1,1-9)
Обраќање, наслов, поздрав и благослов
(Хairetismo;~ – Greeting; Blessing in Christ) (1. Кор. 1,1-3)
Благодарност на Бога за даровите во Kоринт
(jjO Pau`lo~ eujcaristei` to;n Qeo;n dia; ta; carivsmata)
– Thanksgiving for God’s Grace at Corint) (1. Кор. 1,4-7)
Повик кон спасение (1. Кор. 1,8-9)
II. Расправии, раздори, соблазни и разделување (1. Кор. 1,10-6,20)
II. 1. Апостолот ги разјаснува недоразбирањата меѓу коринтјаните
(1. Кор. 1,10-4,21)
II. 2. Расправии во црковната општина.
За единството во Христа и спасението на сите (1. Кор. 1,10-17)
Повик на единство.
Поделба меѓу христијаните (Оij cristianoi; dihrhmevnoi eij~ kovmmata
– Divisions in the Church) (1. Кор. 1,10-12)
Црквата е една. Крштението – света тајна за обединување
(The Church is one. Baptism: The Sacrament of Unity) (1. Кор. 1,13-17)
II. 3. Слово за крстот.
Ставрологијата на апостол Павле (1.Кор. 1,18-31)
Крстот Христов и спасението.
Силата на крстот (jH duvnami~ tou` staurou`) (1. Кор. 1,18-24)
Божјата премудрост и човечкото знаење.
Световната и христијанската, евангелска мудрост
(To; Eujaggevlion kaiJ hJ safiva tou` kovsmou) (1. Кор. 1,19-24)
Бог е семоќен, а човекот немоќен.
Бог нема потреба од мудрите на светот (jO Qeo;~ de;n e[cei
ajnavgkhn tw`n sofw`n tou` kovsmou
) (1.Kор. 1,25-31)
Втора глава
II.4. Карактерот на Павловата проповед (1.Кор. 2,1-3,4)
Павловата проповед е силна со духот и со Христа распнатиот,
а не со мудрост (1. Кор. 2,1-5)
Мудроста на Светиот Дух и мудроста на светот.
Световната мудрост и умот Христов.
Филозофија и Откровение (Filosofiva kai; jApokavluyi~).
Евангелието е мудрост Божја
(To; Eujaggevlion ei\nai sofiva Qeou`) (1. Кор. 2,6-16)
Трета глава
II.5. Апостолите – слуги и соработници Божји, а Христос – Спасител.
Христијанскиот живот виден на судот Божји (1. Кор. 3,1-23)
Ги осудува за разделувачкиот дух
(Katakrivnetai to; cwristiko;n pneu`ma).
Штетите од разделеноста (1. Кор. 3,1-4)
Апостолите се само слуги и соработници Божји (1. Кор. 3, 5 – 9)
Господ Исус Христос е основа на Црквата и темел на спасението
(1. Кор. 3,10-11)
Од делата што ги правиме зависи нашата вечност (1. Кор. 3,12-15)
Ние сме храм Божји (1. Кор. 3,16-17)
Мудроста од светот – безумство пред Бога (1. Кор. 3,18-23)
Четврта глава
II. 6. Апостолската служба и понизувањето (1. Кор. 4,1-21)
Апостолите слуги Христови (diavkonoi tou` Хristou`),
но и управници со тајните Божји.
Бог ги знае тајните и Он ќе суди (1. Кор. 4,1-5)
Апостолскиот живот.
Апостолската служба и нејзиното понижување во светот.
Пожртвуваноста и страдањата на апостолите (1. Кор. 4,6-13)
Татковски поучувања и опомени (Пatrikai; nouqesivai ka;i rotropai;).
Испраќањето на Тимотеја во Коринт (1. Кор. 4,14-17)
Строгоста на апостол Павле (1. Кор. 4,18-21)
Петта глава
II. 7. Родоосквернување (1. Кор. 5,1-13)
Разврат и неморалност.
(Bareiva~ ajnhqikovthto~ – Immorality in the Church).
За крвосмесништвото.
(To; skavndalon tou` aijmomivktou – Incest) (1. Кор. 5,1-3)
Црквата треба да биде чиста (The Church Must Be Pure)
Очистување на црковната општина.
Одлачување (ajforismo;~) на крвосмесникот.
Христос – нова Пасха (1. Кор. 5,4-8)
Совети за однесувањето кон тешките грешници (1. Кор. 5,9-13)
Шеста глава
II. 8. Расправии и тужби пред незнабожечките судови
(1.Кор.6,1-11)
Тужбите на христијаните пред незнабожечките судови
(eij~ eijdwlolatrikav dikasthvria) (1. Кор. 6,1-8)
II. 9. Неморалност или единство со Христа (1. Кор. 6, 9-20)
Неморалности (Immorality – jH ajnhqikovth~).
Сè ми е позволено, но не е сè полезно (1. Кор. 6,9-12)
Блудот нема ништо со христијанската слобода.
Соединување со Христа, а не со блудница.
Користи го телото за слава Божја
(Use Your Bodies for God’s Glory).
Телото наше е храм Божји
(To; sw`ma ujmw`n nao;~ tou` Qeou`) (1. Кор. 6,13-20)
Седма глава
III. Одговори на разни прашања (1. Кор. 7, 1 – 14, 40)
III.1. Брак, девственост, развод.
Прашање за бракот (Question Aout Marriage) (1. Кор. 7,1-40)
За христијанскиот брак (jO cristianiko;~ gavmo~) (1. Кор. 7,1-4)
За девственоста и безбрачноста (ajgamivan) (1. Кор. 7,5)
За воздржувањето во бракот (1. Кор. 7, 6-9)
За разводот (To; diazuvgion).
Мешаните бракови со неверници (1. Кор. 7,10-16)
Роб или слободен (1. Кор. 7,17-24)
За девството (hj parqeniva) и сопружништвото (1. Кор. 7,25-31)
За грижите на безбрачните и брачните (1. Кор. 7,32-40)
Осма глава
III. 2. Жртвопринесувањето и идолослужението.
Вистинското ползување на христијанската слобода
(1. Кор. 8,1-13)
За јадењето на идолски жртви.
Жртвопринесеното месо (1. Кор. 8,1-7)
За соблазнувањето со храна (1. Кор. 8,8-13)
Деветта глава
III. 3. Павле како образец. Павловата дисциплина (1. Кор. 9,1-27)
Одбрана на своето апостолство.
Големината и достоинството на апостолот.
Добриот пример на апостолот Павле (1. Кор. 9,1-6)
Правата на апостолите – за духовното добиваат телесно
(1. Кор. 9,7-10)
„Проповедниците на Евангелието да живеат од Евангелието“
(1. Кор. 9,11-19) 155
„За сите станав сè…“ (Toi`~ pa`si gevgonta ta; pa;nta)
(1. Кор. 9,20-23)
За христијанскиот подвиг (1. Кор. 9,24-27)
Десетта глава
III. 4. Опасноста од идолопоклонство. Обѕири на совеста.
Употребување на слободата (1. Кор. 10,1-33)
Поука од лошите примери на Израилот.
За похотливоста (1. Кор. 10,1-6)
Поука од примерите на Израилот.
За идолослужението и искушувањето на Господа (1. Кор. 10,7-13)
Трпезата Господова и идолското жртвопринесување.
Чашата Господова и чашата демонска.
(Пothvrion Кurivou kai; pothvrion daimonivwn) (1. Кор. 10,14-22)
Обѕири на совеста.
Правила и решенија на тешкотиите во животот (1. Кор. 10,23-33)
Единаесетта глава
III. 5. Црковни и догматски прашања (11 – 15 глава)
Ред на верските состаноци в црква (1. Кор. 11,1-34)
Поведението в црква.
В црква мажот се моли гологлав, а жената со покриена глава
(1. Кор. 11,1-15)
Лошото однесување на коринтјаните на „агапите“ (вечерите на љубовта).
Како треба да се подготвуваме за Причеста (1. Кор. 11,16-22)
За востановувањето на светата Евхаристија
(jH Qeiva Eujcaristiva – The Eucharist) (1. Кор. 11,23-26)
За достојното учество во Евхаристијата (1. Кор. 11,27-34)
Дванаесетта глава
III. 6. Духовните дарови во Црквата и нивната употреба.
Дејствувањето на Светиот Дух (1. Кор. 12,1-14,40)
Природата, целта и различностите на духовните дарови добиени
од Светиот Дух (jH fuvsi~, oj skopo~ kai; aij diaforai;
tw`n pneumatikw`n carismavtwn

– Spiritual Gifts From the Holy Spirit) (1. Кор. 12,1-11)
Црквата – тело Христово. Многу органи, едно тело
(One Body with Many Parts) (1. Кор. 12, 12-20)
Секој орган се грижи за другиот. За понеугледните поголема грижа.
Заедничкото страдање (1. Кор. 12,21-26)
Различните служби во Црквата (1. Кор. 12,27-31)
Тринаесетта глава
III. 7. Љубовта – најважна во времето и во вечноста
(Love: Superior to Gifts – To; magalu;teron cavrisma ei\nai ajgavph).
Химна за љубовта (}Umno~ th`~ ajgavph~) (1. Кор. 13,1-13)
Љубовта споредена со повеќе дарови на чудотворства и
себепожртвуваност (1. Кор. 13,1-3)
Што прави и што не прави љубовта (1. Кор. 13,4-7)
Колку трае љубовта (1. Кор. 13,8-10)
Сегашното и есхатолошкото значење.
Љубовта е најголема
(megalutevra ei\nai hj ajgavph – The greatest is love)
(1. Кор. 13,11-13)
Четиринаесетта глава
III. 8. За правилното ползување на дарот говорење туѓи јазици
(1. Кор. 14,1-40)
За дарот зборување туѓи јазици и за пророкувањето
(jH glwssolaliav kai; hj profhteiva) (1. Кор. 14,1-8)
За дарот зборување туѓи јазици и за пророкувањето
– личниот пример на коринтјаните (1. Кор. 14,9-17)
Личниот пример на апостолот Павле за доброто ползување на дарот на јазици и
пророштва (dia; th;n kalh;n crh`sin tw`n carismavtwn)(1. Кор. 14,18-25)
Ред при говорењето, толкувањето, пророкувањето и служењето
в црква (1. Кор. 14,26-33)
Жена в црква не поучува (1. Кор. 14,34-35)
Завршни зборови за духовните дарови.
– Заклучок: сè како што прилега и уредно (1. Кор. 14,36-40)
Петнаесетта глава
IV. За воскресението на мртвите
(jH ajnavstasi~ tw`n nekrw`n) (1. Кор. 15,1-58)
IV.1. Јавувањето на Христа воскреснатиот (1. Кор. 15,1-11)
Апостол Павле проповеда дека Христос воскресна
(jH jAnavstasi~ tou` Kurivou – Resurrection of Christ)
(1. Кор. 15,1-4)
Христовите јавувања по воскресението (1. Кор. 15,5-11)
Докази за воскресението.
Последици од порекнувањето.
Врската меѓу воскресението на Христа и на мртвите
(1. Кор. 15,12-19)
Христос стана првина на умрените.
Христовото воскресение и човечкиот род (1. Кор. 15,20-28)
Крштевањето, животот и страдањата на апостолите и
на христијаните се доказ за воскресението на мртвите
(ajpovdeixi~ th`~ ajnastavsew~ tw`n nekrw`n) (1. Кор. 15,29-34)
Начин на воскреснувањето.
Како ќе воскреснат мртвите и какви ќе бидат воскреснатите тела?
(Pw`~ ejgeivrontai oij nekroiv kai; pw`~ qa; ei\nai ta; ajnasthmevna swvmatai;)
(1. Кор. 15,35-44)
Душевен и духовен – земното и небесното.
Еден е кој ќе нè воскресне (1. Кор. 15,45-49)
Времето на воскресението
(The Time of the Resurrection) (1. Кор. 15,50-53)
Триумфална химна за победата над смртта (1. Кор. 15,54-58)
Шеснаесетта глава
V. Заклучок (1. Кор. 16,1-24)
Собирање милостиња за сиромашните христијани во Ерусалим.
Помош за Ерусалимската црква (1. Кор. 16,1-2)
Планови за патувањето на апостол Павле во Македонија, Коринт и Ефес.
Препорака за Тимотеја во Коринт (1. Кор. 16,3-9)
Препораки и опомени
(Paraggelivai kai; protropai;) (1. Кор. 16,10-18)
Различни поздрави (diavforoi cairetismoiv)
Поздрави и благослови. Спасоносноста на безграничната љубов
кон Христа (1. Кор. 16,19-24)
Хронологија на дејностите на светите апостоли.
Автори и време на пишување на новозаветните книги
Ракописи од првите текстови на толкувањето, 1988/89 г.
Консултирана и користена литература и извори
С о д р ж и н а

800 ден

Моментално недостапна

За книгата

“ПРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИОТ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ДО КОРИНТЈАНИТЕ”

Уште нема коментари за овој производ.