• img-book

ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЈ (проучување и толкување на евангелсиот текст)

П Р Е Д Г О ­В О Р

Де­нес е зго­ле­мен ин­те­ре­сот за Бо­го­поз­на­ни­е­то.

На­ши­от чо­век са­ка да се за­поз­нае со Бо­га, да Го нај­де и да знае не­што по­ве­ќе за Гос­по­да Бо­га, за Све­то­то еван­ге­лие и за ве­ра­та. Не­го­ви­от прв че­кор кон тоа, обич­но е чи­та­ње­то на Све­та­та Биб­ли­ја, од­нос­но на Све­то­то еван­ге­лие. Притоа на­и­ду­ва на теш­ко­тии по­ра­ди го­ле­ми­те тај­ни и дла­бо­чи­на­та на мис­ли­те во Све­то­то пис­мо, па не мо­же да ги раз­бе­ре и сфа­ти си­те Бож­ји по­ра­ки што се иска­жа­ни воА во не­го пак ни се откри­ва Бог и Спа­си­те­лот наш Исус Хри­стос со Сво­и­те де­ла и збо­ро­ви кои се на­ше ра­ко­водс­тво кон спа­се­ни­е­то и веч­ни­от жи­вот. Пре­ку не­го Бог му збо­ру­ва на чо­ве­кот. Еван­ге­ли­е­то.
Све­то­то еван­ге­лие ја раз­ви­ва мо­рал­на­та си­ла кај чо­ве­кот и го во­ди кон до­бро­то, па за­тоа ве­ли­ме де­ка раз­ум­ни лу­ѓе се оние, кои ги слу­ша­ат и ги ис­пол­ну­ва­ат збо­ро­ви­те на Све­то­то еван­ге­лие. Тие жи­ве­ат спо­ред Еван­ге­ли­е­то и за­тоа има­ат спо­ко­ен жи­вот, чис­та со­вест и ду­ше­вен мир.

Де­неш­ни­от чо­век е пре­о­ку­пи­ран со ма­те­ри­јал­на­та гри­жа од овој свет. Лу­ѓе­то сè по­че­сто по­ста­ну­ва­ат ро­бо­ви на сво­и­те ба­ра­ња и жел­би и по­сто­ја­но тр­ча­ат по ос­тва­ру­ва­ње на сво­и­те по­тре­би кои се­којд­нев­но се зго­ле­му­ва­ат и пре­рас­ну­ва­ат во стра­сти и по­хо­ти. Та­ка се за­до­во­лу­ва ма­те­ри­јал­на­та – те­лес­на­та ди­мен­зи­ја на чо­ве­кот, а ис­пу­сту­ва ду­ша­та.

Зна­чи, по­треб­на е и зна­чај­на и ду­хов­на­та хра­на за чо­­ве­кот и тоа попотребна од телесната. За­тоа Гос­под Исус Хри­стос ре­кол: „Не са­мо од леб ќе жи­вее чо­ве­кот, а и од се­кој збор што из­ле­гу­ва од уста­та на Бо­га“ (Ма­теј 4,4).

Сог­ле­ду­вај­ќи ја по­тре­ба­та од ду­хов­на хра­на на на­ши­от на­род, ка­ко и по­тре­ба­та од тол­ку­ва­ње на Све­то­то еван­ге­лие, се за­фа­тив со обра­бо­тка и об­јас­ну­ва­ње на тек­стот од Еван­ге­ли­е­то спо­ред Ма­теј. Се тру­дев­ да ја об­јас­на­м и про­тол­ку­ва­м дла­бо­чи­на­та на еван­гел­ски­от текст за да би­де по­раз­бир­ли­во, по­при­фат­ли­во и по­у­бед­ли­во она што Го ка­жал Бог пре­ку Све­то­то еван­ге­лие за спа­се­ние на лу­ѓе­то.

Бо­гат­ство­то на Еван­ге­лието до­а­ѓа до израз са­мо пре­ку ег­зе­ге­за­та (тол­ку­ва­ње­то).

А за да мо­же­ме пра­вил­но да го раз­бе­ре­ме и тол­ку­ва­ме Све­то­то еван­ге­лие, тре­ба се­ко­гаш на ум да Го има­ме Ису­са Хри­ста.

Тол­ку­ва­ње­то на Еван­ге­лието не е ин­те­ле­кту­ал­на игра, па за­тоа и ова де­ло е вте­ме­ле­но врз тол­ку­ва­ња­та на све­ти­те от­ци и поз­на­ти пра­вос­лав­ни ег­зе­ге­ти.

Тру­дот прет­ста­ву­ва ре­зул­тат на по­ве­ќе­го­диш­на­та про­фе­сор­­ска деј­ност и ра­бо­та на оваа об­ласт.

Оваа книга овоз­мо­жу­ва се­кој чо­век да ја раз­бе­ре смис­ла­та, зна­че­ње­то и по­ра­ка­та на Све­то­то еван­ге­лие, за да мо­же да ја при­ме­ну­ва во жи­во­тот. Еван­ге­ли­е­то тре­ба да го чи­та и про­у­чу­ва се­кој што са­ка да го по­стиг­не сво­е­то лич­но спа­се­ние и спа­се­ни­е­то на дру­ги­те, а осо­бе­но се­кој бо­гос­лов, те­о­лог и про­по­вед­ник на сло­во­то Бож­јо. Во таа смис­ла овој труд ќе им по­мог­не и на свеш­те­но­слу­жи­те­пи­те при под­го­то­вка­та на оми­пии – про­по­ве­ди од Све­то­то еван­ге­лие.

Мојата, пак, ср­деч­на жел­ба е Сло­во­то Бож­јо из­ло­же­но во овие стра­ни­ци да не оста­не са­мо во умот, ту­ку да дој­де и во ср­це­то на чи­та­те­лите. Тие во оваа кни­га ќе нај­дат об­јас­ну­ва­ње за она што ги ин­те­ре­си­ра и „жива вода“ за којашто жед­не­ат. Ќе нај­дат хра­на за сво­јот бес­мр­тен дух и ќе му дадат за­креп­ну­ва­ње. Ќе на­пре­ду­ваат во сво­е­то бо­го­упо­до­бу­ва­ње и во усо­вр­шу­ва­њето и обожувањето.

Во кни­га­ва ќе срет­не­те и број­ки во за­гра­да. Тие оз­на­чу­ва­ат дру­ги тек­сто­ви кои збо­ру­ва­ат во при­лог на из­ло­же­но­то, а се нао­ѓа­ат на дру­го, т.н. па­ра­лел­но ме­сто во Све­тото писмо. Пр­во е по­со­чена кра­тен­катата од текс­т­от на кни­га­та – таа е оз­на­че­на со пр­ва­та број­ка и стихот -што е оз­на­чен со број­ка­та по за­пир­ка­та (на пр. Јо­ван 3,21, оз­на­чу­ва: Еван­ге­лие спо­ред Јо­ван 3-та гла­ва, 21-ви стих). Тоа, пак, со кои кра­тен­ки се оз­на­чу­ва­ат нас­ло­ви­те на кни­ги­те од Све­та­та Биб­ли­ја, мо­же се­кој да ги нај­де на пр­ви­те вовед­ни стра­ни­ци од Све­то­то пис­мо (Биб­ли­ја­та), из­да­ние на ма­ке­дон­ски ја­зик. од нас­ло­вот на кни­га­та, по­тоа гла­ва кој
Све­то­то еван­ге­лие е мо­ре на пре­му­дро­ста. Тоа е не­ис­црп­ли­во бо­гат­ство и се­кое не­го­во про­у­чу­ва­ње зна­чи са­мо мал при­до­нес кон го­ле­ми­на­та на Бож­ји­те збо­ро­ви. Та­ка го раз­би­ра­м и овој мој труд и се мо­ла­м на Гос­по­да Ису­са Хри­ста и на све­ти Кли­мен­та, Охрид­ски­от Чу­до­тво­рец, ова де­ло да пос­лу­жи ду­ше­спа­си­тел­но за мно­зи­на.

Гос­по­ди, бла­гос­ло­ви, ум­но­жи, по­ми­луј и спа­си!

1,300 ден

Моментално недостапна

За книгата

“ЕВАНГЕЛИЕ СПОРЕД МАТЕЈ (проучување и толкување на евангелсиот текст)”

Уште нема коментари за овој производ.